SPLOŠNE DOLOČBE

 • 1. Ta politika zasebnosti Spletne trgovine HomeLine.shop je informativne narave, kar pomeni, da ni vir obveznosti za uporabnike storitev ali kupce spletne trgovine. Politika zasebnosti vsebuje predvsem pravila glede obdelave osebnih podatkov s strani skrbnika v Spletni trgovini, vključno z razlogi, nameni in obsegom obdelave osebnih podatkov in pravicami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter informacije o uporabi piškotkov in analitičnih orodij v Spletni trgovini.

 • Skrbnik osebnih podatkov, zbranih prek Spletne trgovine,
  ZATLER d.o.o.
  Zalaznikova 37, 1000 Ljubljana
  Davčna št.: 53366557
  Matična št.: 6556833000
  IBAN: SI56 6100 0001 8599 030 – odprt pri Delavski hranilnici
  Telefon: 069 701 700
  e-mail: info@homeline.shop

  – v nadaljnjem besedilu “skrbnik” in je hkrati ponudnik storitev spletne trgovine in prodajalec.

 • 2. Osebne podatke v Spletni trgovini obdeluje administrator v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretok takšnih podatkov in razveljavitev Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) – v nadaljnjem besedilu “GDPR” ali “GDPR uredba”. Uradno besedilo uredbe GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 • 3. Uporaba spletne trgovine, vključno z nakupi, je prostovoljna. Podobno je zagotavljanje osebnih podatkov s strani uporabnika storitve ali stranke s Spletno trgovino prostovoljno, pod pogojem dveh izjem:

  1. Sklenitev pogodb z administratorjem – če v primerih in v obsegu, ki je naveden na spletni strani in v pravilniku o spletni trgovini in tej politiki zasebnosti, ni zagotovljenih osebnih podatkov, potrebnih za sklenitev in izvajanje prodajne pogodbe ali pogodbe o zagotavljanju elektronskih storitev s skrbnikom, zaradi česar ni mogoče skleniti te pogodbe. Zagotavljanje osebnih podatkov je v tem primeru pogodbena zahteva, in če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, z upraviteljem skleniti dano pogodbo, je dolžan predložiti zahtevane podatke. Vsakič je obseg podatkov, potrebnih za sklenitev pogodbe, predhodno naveden na spletni strani Spletne trgovine in v pravilnikih Spletne trgovine;

  2. Zakonske obveznosti skrbnika – zagotavljanje osebnih podatkov je zakonska zahteva, ki izhaja iz splošno veljavnih zakonskih določb, ki upravitelju nalagajo obveznost obdelave osebnih podatkov (npr. obdelava podatkov za vodenje davčnih ali računovodskih knjig) in neupoštevanje le-teh prepreči skrbniku, da te obveznosti opravlja.

 • 4. Skrbnik posebno skrbi za zaščito interesov oseb, katerih osebne podatke obdeluje, še posebej pa je odgovoren in zagotavlja, da so podatki, ki jih je zbral:

  1. Obdelani zakonito;

  2. Zbrani za točno določene, zakonite namene in niso predmet nadaljnje obdelave, ki ni združljiva s temi nameni;

  3. Dejansko pravilni in ustrezni glede na namene, za katere so obdelani;

  4. Shranjeni v obliki, ki omogoča identifikacijo oseb, na katere se nanašajo, ne dlje kot je potrebno za dosego namena obdelave; in

  5. Obdelani na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo in naključno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi.

 • 5. Upoštevajoč naravo, obseg, kontekst in namene obdelave ter tveganje kršitve pravic ali svoboščin fizičnih oseb z različno verjetnostjo in resnostjo grožnje, upravljalec izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, tako da obdelava poteka v skladu s to uredbo in da jo lahko dokaže. Ti ukrepi se pregledajo in po potrebi posodobijo. Skrbnik uporablja tehnične ukrepe za preprečitev pridobivanja in spreminjanja osebnih podatkov nepooblaščenih oseb, poslanih v elektronski obliki.

 • 6. Vse besede, izraze in kratice, ki se pojavljajo v tej politiki zasebnosti in se začnejo z veliko začetnico (npr. Prodajalec, Spletna trgovina, Elektronska storitev), je treba razumeti v skladu z njihovo opredelitvijo:

  PRODAJALEC; PONUDNIK STORITEV –
  ZATLER d.o.o.
  Zalaznikova 37, 1000 Ljubljana
  Davčna št.: 53366557
  Matična št.: 6556833000
  IBAN: SI56 6100 0001 8599 030 – odprt pri Delavski hranilnici
  Telefon: 069 701 700
  e-mail: info@homeline.shop

  1. Spletna trgovina – spletna trgovina ponudnika storitev, ki je na voljo na internetnem naslovu: https://homeline.shop/
  2. Elektronska storitev, ki jo ponudnik storitve elektronsko posreduje prejemniku / kupcu storitve prek Spletne trgovine.

RAZLOGI ZA OBDELAVO PODATKOV

 • 1. Skrbnik je upravičen do obdelave osebnih podatkov v primerih, ko je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več specifičnih namenov;
  2. Obdelava je potrebna za izvedbo naročila, katerega stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali za ukrepanje na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred sklenitvijo pogodbe;
  3. Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki jo prevzame skrbnik; ali
  4. Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, ki jih zasleduje skrbnik ali tretja oseba, razen kadar te interese prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahteva varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.
 • 2. Skrbnik za obdelavo osebnih podatkov zahteva obstoj vsaj ene od baz, navedenih v točki 2.1 politike zasebnosti. Konkretni razlogi za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov storitev in kupcev spletne trgovine s strani skrbnika so navedeni v naslednjem razdelku pravilnika o zasebnosti – glede na dani namen obdelave osebnih podatkov s strani skrbnika.

Namen, osnova, obdobje in obseg obdelave podatkov v spletni trgovini

 • 1. Vsakokrat namen, osnova, obdobje in obseg ter prejemniki osebnih podatkov, ki jih upravlja skrbnik, izhajajo iz dejanj, ki jih je v spletni trgovini sprejel določen uporabnik storitve ali stranka. Če se na primer kupec odloči za nakupe v Spletni trgovini in izbere osebni prevzem kupljenega Izdelka namesto kurirja, se njegovi osebni podatki obdelujejo z namenom izvedbe sklenjene prodajne pogodbe, vendar ne bodo več na voljo prevozniku, ki pošiljko izvaja na zahtevo Skrbnika.

 • 2. Administrator lahko obdeluje osebne podatke v Spletni trgovini za naslednje namene, razloge in v naslednjih obdobjih ter obsegu:

  Namen obdelave podatkov

  Pravna podlaga in obdobje hranjenja podatkov

  Izvajanje prodajne pogodbe ali pogodbe o zagotavljanju elektronskih storitev ali ukrepanje na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred sklenitvijo zgoraj omenjenih pogodb

  Člen 6 (1) 1 lit. b) GDPR predpisi (izvajanje naročila) Podatki se hranijo v obdobju, ki je potrebno za izvedbo, odpoved ali kako drugačno  spreminjanje sklenjene pogodbe.

  Direktno trženje

  Člen 6 (1) 1 lit. f) GDPR predpisi (zakoniti interes skrbnika) Podatki se shranjujejo v času zakonitega interesa, ki ga zasleduje skrbnik, vendar ne dlje kot v času zastaranja zahtevkov do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi poslovne dejavnosti, ki jo izvaja skrbnik. Zastaralni rok je določen z zakonom, zlasti s civilnim zakonikom (osnovni zastaralni rok za zahtevke, povezane s poslovanjem, je tri leta, za prodajno pogodbo pa dve leti). Skrbnik ne more obdelovati podatkov za namene neposrednega trženja v primeru, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi s tem učinkovito nasprotuje.

  Izražanje mnenja o sklenjeni prodajni pogodbi s strani stranke

  Člen 6 (1) 1 lit. a) GDPR predpisi (privolitev) Podatki se hranijo, dokler posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, umakne soglasje za nadaljnjo obdelavo svojih podatkov v ta namen.

  Knjigovodstvo

  Člen 6 (1) 1 lit. c) predpisi GDPR v zvezi z z umetnostjo. 86 § 1 davčnega odloka, to je z dne 17. januarja 2017 (Časopis za zakone 2017, točka 201) ali čl. 74 sek. 2 zakona o računovodstvu, to je z dne 30. januarja 2018 (Časopis za zakone 2018, točka 395) Podatki so shranjeni za obdobje, ki ga zahteva zakon, ki od administratorja zahteva, da hrani računovodske knjige (5 let od začetka leta po letu posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki).

  Knjigovodstvo

  Člen 6 (1) 1 lit. c) predpisi GDPR v zvezi z z umetnostjo. 86 § 1 davčnega odloka, to je z dne 17. januarja 2017 (Časopis za zakone 2017, točka 201) ali čl. 74 sek. 2 zakona o računovodstvu, to je z dne 30. januarja 2018 (Časopis za zakone 2018, točka 395) Podatki so shranjeni za obdobje, ki ga zahteva zakon, ki od administratorja zahteva, da hrani računovodske knjige (5 let od začetka leta po letu posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki).

  Določanje, preiskovanje ali zagovarjanje zahtevkov, ki jih lahko sproži administrator ali ki jih lahko vloži zoper skrbnika

  Člen 6 (1) 1 lit. f) GDPR predpisi Podatki se shranjujejo v času zakonitega interesa, ki ga zasleduje skrbnik, vendar največ za obdobje zastaranja zahtevkov do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi poslovne dejavnosti, ki jo izvaja skrbnik. Zastaralni rok je določen z zakonom, zlasti s civilnim zakonikom (osnovni zastaralni rok za zahtevke, povezane s poslovanjem, je tri leta, za prodajno pogodbo pa dve leti).

Namen, osnova, obdobje in obseg obdelave podatkov v spletni trgovini

 • 1. Za pravilno delovanje Spletne trgovine, vključno z izvajanjem sklenjenih prodajnih sporazumov, mora skrbnik uporabljati storitve zunanjih subjektov (kot so na primer ponudnik programske opreme, kurir ali ponudnik plačilnih storitev). Skrbnik uporablja samo storitve takšnih obdelovalcev, ki zagotavljajo zadostna jamstva za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, tako da obdelava izpolnjuje zahteve uredbe GDPR in ščiti pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

 • 2. Prenos podatkov s strani skrbnika ne poteka v vsakem primeru in ne vsem prejemnikom ali kategorijam prejemnikov, ki so navedeni v pravilniku o zasebnosti – skrbnik posreduje podatke le, kadar je to potrebno za dosego določenega namena obdelave osebnih podatkov in samo v obsegu, ki je potreben za dosego tega. Če kupec, na primer uporablja osebni prevzem, njegovi podatki ne bodo preneseni prevozniku, ki sodeluje z skrbnikom.

 • 3. Osebni podatki uporabnikov storitev in kupcev spletne trgovine se lahko prenesejo na naslednje prejemnike ali kategorije prejemnikov:

  1. Prevozniki / špediterji / kurirski posredniki – v primeru kupca, ki uporablja spletno trgovino z načinom dostave izdelka po pošti ali kurirju, skrbnik izbrane osebne podatke kupca posreduje izbranemu prevozniku, špediterju ali posredniku, ki izvaja pošiljke na zahtevo skrbnika, v obsegu, ki je potreben za dostavo izdelka Stranki.
  2. Subjekti, ki servisirajo elektronska plačila ali s plačilno kartico – v primeru Stranke, ki Spletno trgovino uporablja z načinom elektronskega plačila ali s plačilno kartico, skrbnik izbrane osebne podatke kupca posreduje subjektu, ki servisira zgoraj navedena plačila v Spletni trgovini na zahtevo skrbnika, v obsegu, ki je potreben za obdelavo plačil, ki jih opravi stranka .
  3. Posojilodajalci / najemodajalci – v primeru stranke, ki uporablja spletno trgovino z načinom plačila v obročnem sistemu ali zakupnim plačilom, skrbnik zbrane osebne podatke kupca posreduje izbranemu posojilodajalcu ali najemodajalcu, ki servisira zgoraj navedena plačila v spletni trgovini na zahtevo skrbnika, v obsegu, ki je potreben za obdelavo plačil, ki jih opravi stranka.
  4. Dobavitelj sistema javnomnenjske ankete – v primeru stranke, ki se je strinjala, da izrazi mnenje o sklenjeni prodajni pogodbi, skrbnik posreduje izbrane osebne podatke izbranemu subjektu in na zahtevo skrbnika zagotovi sistem javnomnenjskih anket o sklenjenih prodajnih pogodbah v spletni trgovini v obsegu, ki je potreben, da kupec izrazi mnenje preko javnomnenjske ankete.
  5. Ponudniki storitev, ki oskrbujejo skrbnika s tehničnimi, informacijskimi in organizacijskimi rešitvami, ki omogočajo skrbniku, da vodi podjetje, vključno s spletno trgovino in elektronskimi storitvami, ki jih ponuja (zlasti ponudniki računalniške programske opreme za upravljanje spletne trgovine, ponudniki e-pošte in ponudniki gostovanja ter ponudniki programske opreme za upravljanje programske opreme) podjetje in skrbniku nudi tehnično pomoč) – skrbnik posreduje izbrane osebne podatke kupca izbranemu dobavitelju, ki deluje v njegovem imenu samo v primeru in v obsegu, ki je potreben za dosego določenega namena obdelave podatkov v skladu s to politiko zasebnosti.
  6. Ponudniki računovodskih, pravnih in svetovalnih storitev, ki skrbniku zagotavljajo računovodsko, pravno ali svetovalno podporo (zlasti računovodski urad, odvetniška družba ali družba za izterjavo dolgov) – skrbnik posreduje izbrane osebne podatke kupca izbranemu dobavitelju, ki deluje v njegovem imenu samo v primeru in v obsegu, ki je potreben za izpolnitev danega namen obdelave podatkov v skladu s to politiko zasebnosti.

Profiliranje v Spletni trgovini

 • 1. Uredba GDPR nalaga upravitelju obveznost obveščanja o samodejnem odločanju, vključno s profiliranjem iz čl. 22 sek. 1 in 4 Uredbe GDPR ter – vsaj v teh primerih – ustrezne informacije o pravilih za njihovo sprejemanje, pa tudi o pomenu in pričakovanih posledicah take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. S tem v mislih, skrbnik zagotavlja informacije o možnem profiliranju v tej točki politike zasebnosti.

 • 2. Administrator lahko v spletni trgovini uporablja profiliranje za namene neposrednega trženja, vendar odločitve, ki jih na podlagi tega sprejme administrator, ne veljajo za sklenitev ali zavrnitev sklenitve prodajne pogodbe ali možnost uporabe elektronskih storitev v spletni trgovini. Učinek uporabe profiliranja v Spletni trgovini je lahko, na primer, odobritev popusta dani osebi, pošiljanje kode za popust, opominjanje na nedokončane nakupe, pošiljanje predloga izdelka, ki lahko ustreza interesom ali željam določene osebe ali predlaganje boljših pogojev v primerjavi s standardno ponudbo Spletne trgovine. Kljub profiliranju se določena oseba svobodno odloči, ali bo želela izkoristiti prejeti popust na tak način.

 • 3. Profiliranje v spletni trgovini sestavlja samodejna analiza ali napoved vedenja določene osebe na spletni strani Spletne trgovine, na primer z dodajanjem določenega izdelka v košarico, brskanjem po določeni strani izdelkov v Spletni trgovini ali z analizo prejšnje zgodovine nakupov v Spletni trgovini. Pogoj takega profiliranja je skrbnik, ki ima osebne podatke določene osebe, da jih lahko pošlje, npr. Koda za popust.

 • 4. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da ni predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem in ima pravne učinke ali podobno pomembno vpliva na osebo.

Pravice osebe, katere podatke shranjujemo

 • 1. Pravica do dostopa, popravljanja, omejitve, brisanja ali prenosa – posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od skrbnika zahteva dostop do njegovih osebnih podatkov, ga popravi, izbriše (“pravica do pozabe”) ali omeji obdelavo in ima pravico do ugovora na obdelavo in ima tudi pravico do prenosa njihovih podatkov. Podrobni pogoji za uresničevanje zgoraj navedenih pravic so določeni v čl. 15-21 uredbe GDPR.

 • 2. Pravica do odvzema soglasja – oseba, katere podatke obvladuje administrator na podlagi izraženega soglasja (v skladu s 1. odstavkom 6. člena (ali čl. 9 sek. 2 lit. a) Uredbe GDPR) ima pravico kadarkoli umakniti soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je bila izvedena na podlagi privolitve pred umikom.

 • 3. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – oseba, katere podatke obdeluje administrator, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu na način, določen v določbah Uredbe GDPR in slovenske zakonodaje, zlasti v zakonu o varstvu osebnih podatkov. Nadzorni organ v Sloveniji je predsednik urada za varstvo osebnih podatkov.

 • 4. Pravica do ugovora – posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico kadar koli – zaradi razlogov, povezanih s posebnim položajem – nasprotovati obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi čl. 6 sek. 1 lit. e) (javni interes ali naloge) ali f) (zakoniti interes skrbnika), vključno s profiliranjem na podlagi teh določb. V takem primeru skrbnik ne sme več obdelovati teh osebnih podatkov, razen če dokaže obstoj zakonsko veljavnih razlogov za obdelavo, prevlada interesov, pravic in svoboščin posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ali razlogov za ugotovitev, preiskovanje ali obrambo zahtevkov.

 • 5. Pravica do ugovora do neposrednega trženja – če se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadarkoli nasprotovati obdelavi njegovih osebnih podatkov za takšne namene trženja, vključno s profiliranjem, v obsegu katera predelava je povezana s takim neposrednim trženjem.

 • 6. Za uveljavljanje pravic iz te točke pravilnika o zasebnosti se lahko obrnete na skrbnika tako, da v ustreznem pisnem ali elektronskem sporočilu pošljete naslov skrbnika, naveden na začetku pravilnika o zasebnosti ali pa uporabite kontaktni obrazec, ki je na voljo na spletni strani Spletne trgovine.

Piškotki, podatki o uspešnosti in analitika

 • 1. Piškotki so majhne besedilne informacije v obliki besedilnih datotek, ki jih pošlje strežnik in shranijo na strani osebe, ki obišče spletno mesto Spletne trgovine (npr. Na trdem disku računalnika, prenosnika ali na nosilcu za shranjevanje pametnega telefona – odvisno od tega, katero napravo uporablja obiskovalec naše spletne trgovine). Med drugim lahko najdete podrobne informacije o piškotkih in zgodovino njihovega nastanka tukaj: https://sl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%A1kotek .

 • 2. Administrator lahko obdeluje podatke, ki jih vsebujejo piškotki, kadar obiskovalci uporabljajo spletno mesto Spletne trgovine za naslednje namene:

  1. Identifikacija uporabnikovih storitev kot prijavljenih v spletno trgovino in izkazovanje, da so prijavljeni;
  2. Spominjanje izdelkov, dodanih v košarico, da bi oddali naročilo;
  3. Zapomni si podatke iz izpolnjenih obrazcev za naročilo, anket ali podatkov za prijavo v spletno trgovino;
  4. Prilagajanje vsebine spletne strani Spletne trgovine posameznim željam kupca (npr. glede barv, velikosti pisave, postavitve strani) in optimizacijo uporabe spletnih strani Spletne trgovine;
  5. Vodenje anonimnih statističnih podatkov, ki prikazujejo, kako uporabljati spletno stran Spletne trgovine;
  6. Ponovno trženje – to je raziskava vedenja obiskovalcev Spletne trgovine z anonimno analizo njihovih dejavnosti (npr. ponavljajoči se obiski določenih strani, ključnih besed itd.), da bi ustvarili svoj profil in jim zagotovili oglase, prilagojene njihovim pričakovanim interesom, tudi ob obisku druga spletna mesta v oglaševalskem omrežju Google in Facebook;
 • 3. Večina spletnih brskalnikov, ki so na voljo na trgu, privzeto sprejemajo piškotke. Vsakdo ima možnost določiti pogoje uporabe piškotkov z uporabo nastavitev svojega spletnega brskalnika. To pomeni, da lahko na primer delno omejite (npr. Začasno) ali v celoti onemogočite možnost shranjevanja piškotkov – v slednjem primeru pa lahko to vpliva na nekatere funkcionalnosti Spletne trgovine (na primer, zaradi naročila je nemogoče iti po naročilnici zaradi, ker se med naslednjimi koraki oddaje naročila ne spomni izdelkov v košarici.

 • 4. Nastavitve spletnega brskalnika na področju piškotkov so pomembne z vidika privolitve uporabe piškotkov s strani naše spletne trgovine – v skladu z zakonom se lahko takšno soglasje izrazi tudi z nastavitvami spletnega brskalnika. Če takega soglasja ni, je treba ustrezno spremeniti nastavitve brskalnika za piškotke.

 • 5. Podrobne informacije o spreminjanju nastavitev piškotkov in njihovi samo-odstranitvi v najbolj priljubljenih spletnih brskalnikih so na voljo v razdelku za pomoč spletnega brskalnika in na naslednjih straneh (samo kliknite povezavo):

  1. Google: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sl
  2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sl/kb/izbrisite-piskotke-podatke-strani
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sl-si/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies/
  4. Opera: https://sl.soringpcrepair.com/how-to-clean-cookies-in-opera/
  5. Safari:https://sl.cast-prix.net/supprimer-les-cookies-dans-Safari-8767
  6. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/sl-si/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
 • 6. Administrator lahko v spletni trgovini uporablja storitve Google Analytics in Universal Analytics, ki jih ponuja Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). Te storitve pomagajo skrbniku pri analizi prometa v spletni trgovini. Zbrani podatki se v okviru zgoraj omenjenih storitev obdelujejo anonimno (to so operativni podatki, ki preprečujejo identifikacijo osebe), da se ustvarijo statistični podatki pri upravljanju Spletne trgovine. Ti podatki so zbirne in anonimne narave, to pomeni, da ne vsebujejo identifikacijskih značilnosti (osebnih podatkov) obiskovalcev spletne strani Spletne trgovine.

 • 7. Določena oseba lahko preprosto blokira skupno rabo informacij s storitvijo Google Analytics o njihovi dejavnosti na spletni strani Spletne trgovine.

 • 8. Administrator lahko v spletni trgovini uporablja storitev Facebook Pixel, ki jo ponuja Facebook Ireland Limited (Trg Grand Canal 4, pristanišče Grand Canal, Dublin 2, Irska). Ta storitev pomaga skrbniku, da izmeri učinkovitost oglasov in ugotovi, kako se odzivajo obiskovalci spletne trgovine, ter le-tem prikaže ustrezne oglase.

 • 9. Upravljanje delovanja Facebookovega Pixela je možno prek nastavitev oglasov v vašem računu na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Piškotek
Opis
Trajanje
Avtor
Piškotek
_ga
Opis
Shranjevanje ogledov strani
Trajanje
2 leti
Avtor
Google Analitika
Piškotek
_gat
Opis
Branje in filtriranje zahtev robotov
Trajanje
1 minuta
Avtor
Google Analitika
Piškotek
_gid
Opis
Shranjevanje ogledov strani
Trajanje
1 dan
Avtor
Google Analitika
Piškotek
_gali
Opis
Spremljanje uporabe spletne strani
Trajanje
1 minuta
Avtor
Google Analitika
Piškotek
flatsome_cookie_notice
Opis
Spremljanje sprejemanja piškotkov
Trajanje
1 leto
Avtor
Flatsome
Piškotek
tk_ai
Opis
Shranjevanje identifikacijske številke uporabnika
Trajanje
Do konca seje
Avtor
WooCommerce
Piškotek
woocommerce_cart_hash
Opis
Shranjevanje produktov v košarici
Trajanje
1 dan
Avtor
WooCommerce
Piškotek
woocommerce_items_in_cart
Opis
Shranjevanje produktov v košarici
Trajanje
Do konca seje
Avtor
WooCommerce
Piškotek
wordpress_*
Opis
Potrebno za delovanje WordPress
Trajanje
3 mesece
Avtor
WordPress
Piškotek
wordpress_logged_in_*
Opis
Shranjevanje prijavljenih uporabnikov
Trajanje
Vedno
Avtor
WordPress
Piškotek
wordpress_sec_*
Opis
Pomaga preprečevanju napadov
Trajanje
15 dni
Avtor
WordPress
Piškotek
wp-settings-*
Opis
Shranjevanje nastavitev uporabnikov
Trajanje
Vedno
Avtor
WordPress
Piškotek
wp-settings-time-*
Opis
Shranjevanje nastavitev uporabnikov
Trajanje
1 leto
Avtor
WordPress
Piškotek
wp_woocommerce_session_*
Opis
Shranjevanje uporabe spletne trgovine
Trajanje
Do konca seje
Avtor
Woocommerce
Woocommerce
Piškotek
c_user
Opis
Shranjevanje identifikacijske številke uporabnika
Trajanje
30 dni
Avtor
Facebook
Piškotek
datr
Opis
Preprečevanje prevar
Trajanje
2 leti
Avtor
Facebook
Piškotek
fr
Opis
Nastavitve oglasov
Trajanje
3 meseci
Avtor
Facebook
Piškotek
sb
Opis
Shranjevanje nastavitev brskalnika
Trajanje
2 leti
Avtor
Facebook
Piškotek
xs
Opis
Shranjevanje številke seje
Trajanje
3 mesece
Avtor
Facebook
Piškotek
_fbp
Opis
Shranjevanje obiskov spletne strani
Trajanje
3 mesece
Avtor
Facebook
Piškotek
__stripe_mid
Opis
Preprečevanje prevar
Trajanje
3 mesece
Avtor
Stripe